Onderwijskwaliteit

In de kern is het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zoals dat op De Aventurijn wordt gegeven, te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:

 1. Doen wij de goede dingen?
 2. Doen wij die dingen ook goed? 
 3. Hoe weten wij dat? 
 4. Vinden anderen dat ook? 
 5. Wat doen wij met die wetenschap?

Kwaliteitsverbetering

Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs staat op De Aventurijn hoog in het vaandel. Het schoolplan is een eerste vertaling van deze visie. De Aventurijn werkt met een planmatige aanpak aan de verdere optimalisering van het onderwijs. In hoofdlijnen wordt dat gedaan door:
 • werken met een uniforme dagplanning waardoor de leerkrachten zicht hebben op het leerproces van de leerlingen, actief nadenken over leerdoelen en de ondersteuningsvraag van leerlingen; 
 • vergroting van de kwaliteit van het onderwijs door te werken aan een adaptieve benadering, d.w.z. gericht op het beter (leren) omgaan met verschillen; 
 • optimalisering van de ondersteuning aan onze leerlingen door een planmatige aanpak. Hiervoor is o.a. de 10-wekencyclus ingevoerd; 
 • de kwaliteit van het onderwijs in de groep versterken door hulpverlening en ondersteuning een leerkrachtgericht karakter te geven; 
 • optimalisering van de ondersteuningsstructuur waarin de interne begeleider, en ondersteuningscoördinatoren naast coördinerende vooral ook coachende taken hebben.

Werken aan kwalitatief goed onderwijs betekent ook investeren in goed personeelsbeleid. Door scholing en nascholing worden de leraren op onze school in de gelegenheid gesteld hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Daarnaast wordt de komende jaren de nadruk gelegd op coaching en ondersteuning van de leerkracht ter versterking van het primaire proces: de organisatie en de ondersteuning waaraan binnen de groep gewerkt wordt. Om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren worden regelmatig opnames gemaakt die vervolgens onder begeleiding door collega’s worden bekeken en besproken. In het schoolplan 2020-2023, kunt u teruglezen hoe we op onze school cyclisch werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. 

Leerlingvolgsysteem

Een kind ontwikkelt zich van nature. Ons handelingsgericht werken stimuleert dit proces en biedt mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Door observatie, toetsing en registratie van de basisvaardigheden wordt de ontwikkeling op leergebied van uw kind gevolgd. We hanteren daarbij de normen zoals ze zijn ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Het CITO ontwikkelt toetsen en past reeds bestaande toetsen aan de eisen vanuit het ministerie aan. Cito-toetsen worden op twee vaste momenten in het schooljaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch bijgehouden door middel van het observatieprogramma Mijn Kleutergroep. In de groepen 8 wordt ook incidenteel het drempelonderzoek afgenomen.

In de groepen 1 t/m 8 wordt een protocol voor dyslexie gevolgd, waardoor leesproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Zo kan al snel een gerichte ondersteuning plaatsvinden. Dit protocol wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingen die er zijn op dit gebied.

De leraren volgen tevens de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel gebied.

 • In de groepen 1 en 2 gebeurt dit aan de hand van de doelen op sociaal emotioneel gebied die zijn opgenomen in Mijn Kleutergroep. 
 • In de groepen 3 t/m 8 gebeurt dit door het invullen van signaleringslijsten met behulp van Kanvas en het invullen van een sociogram. 

Door de leerlingen goed te volgen kunnen we de onderwijsbehoeftes van elke leerling zo goed mogelijk in kaart brengen. Deze gegevens worden verwerkt in het groepsoverzicht, waarin alle onderwijsbehoeftes van onze leerlingen staan beschreven. Op basis hiervan clusteren de leraren de leerlingen in de klas, stellen zij doelen op voor de leerlingen en plannen zij gerichte activiteiten per vakgebied. Zo nodig wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Er volgt daarna een toets en/of observatie om na te gaan of de doelstelling bereikt is. De didactische toetsen en de signaleringsmomenten op sociaal emotioneel gebied, die voor alle kinderen tellen, zijn opgenomen in onze toetskalender.

Ondersteuningsteam

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bespreken de leraar en een lid van het ondersteuningsteam welke stappen er het best genomen kunnen worden. Stappen kunnen zijn: eenvoudige adviezen waarmee de leraar weer verder kan, observaties in de groep door een lid van het ondersteuningsteam, advies voor verder onderzoek. Soms worden er ook video-opnames gemaakt in een groep. Dit is echter enkel voor onderwijskundige doeleinden. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt om de leraar goede ondersteuningsadviezen te geven. De beelden worden binnen het ondersteuningsteam besproken en niet getoond aan derden.

Groepsoverzicht

Alle leerlingen hebben hun eigen onderwijsbehoeftes. Sommige leerlingen hebben voldoende aan het reguliere aanbod, andere leerlingen hebben bijvoorbeeld extra verrijking of meer of minder instructie nodig. De leraar verwerkt dit in een zogenaamd groepsoverzicht, waardoor hij van iedereen duidelijk in beeld heeft wat de leerling nodig heeft. In zijn groepsorganisatie houdt hij hier rekening mee en verwerkt hij dit ook in zijn dagplanning, en indien nodig in een individueel plan, om de leerling goed te kunnen begeleiden. Extra ondersteuning biedt hij op deze manier zelf. Dit noemen we basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben echter meer nodig dan de leraar in zijn basisondersteuning kan bieden. In dat geval kan het zijn dat een leraarondersteuner wordt ingezet of dat er een aanvraag wordt gedaan voor lichte ondersteuning. In zo’n geval kan een leerling ook extra begeleiding krijgen, soms ook buiten de groep. Als ouder/verzorger wordt u op de hoogte gebracht van de specifieke onderwijsbehoeftes van uw kind en wordt u op de hoogte gehouden van de begeleiding en zijn ontwikkeling.

Het feit dat uw zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeftes heeft en extra begeleid wordt, wil niet zeggen dat er sprake is van grote leerproblemen. Het zo veel mogelijk voldoen aan de onderwijsbehoeftes van een leerling zorgt er juist voor dat zijn ontwikkeling optimaal is.School Ondersteunings Profiel (SOP)

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.

Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOPRapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een aantal van de scholen die onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De Aventurijn (toen nog De Pontus) kunt u  lezen door op deze link te klikken.