Onderwijskwaliteit

In de kern is het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, zoals dat op De Aventurijn wordt gegeven, te herleiden tot vijf eenvoudige vragen:

 1. Doen wij de goede dingen?
 2. Doen wij die dingen ook goed? 
 3. Hoe weten wij dat? 
 4. Vinden anderen dat ook? 
 5. Wat doen wij met die wetenschap?

Kwaliteitsverbetering

Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs staat op De Aventurijn hoog in het vaandel. Het schoolplan is een eerste vertaling van deze visie. De Aventurijn werkt met een planmatige aanpak aan de verdere optimalisering van het onderwijs. In hoofdlijnen wordt dat gedaan door:

 • werken met een uniforme dagplanning waardoor de leerkrachten zicht hebben op het leerproces van de leerlingen, actief nadenken over leerdoelen en de ondersteuningsvraag van leerlingen; 
 • vergroting van de kwaliteit van het onderwijs door te werken aan een adaptieve benadering, d.w.z. gericht op het beter (leren) omgaan met verschillen; 
 • optimalisering van de ondersteuning aan onze leerlingen door een planmatige aanpak. Hiervoor is o.a. de 10-wekencyclus ingevoerd; 
 • de kwaliteit van het onderwijs in de groep versterken door hulpverlening en ondersteuning een leerkrachtgericht karakter te geven; 
 • optimalisering van de ondersteuningsstructuur waarin de interne begeleider, en ondersteuningscoördinatoren naast coördinerende vooral ook coachende taken hebben.

Werken aan kwalitatief goed onderwijs betekent ook investeren in goed personeelsbeleid. Door scholing en nascholing worden de leraren op onze school in de gelegenheid gesteld hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Daarnaast wordt de komende jaren de nadruk gelegd op coaching en ondersteuning van de leerkracht ter versterking van het primaire proces: de organisatie en de ondersteuning waaraan binnen de groep gewerkt wordt. Om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren worden regelmatig opnames gemaakt die vervolgens onder begeleiding door collega’s worden bekeken en besproken. In het schoolplan 2023-2027, kunt u teruglezen hoe we op onze school cyclisch werken aan het verbeteren van onze kwaliteit. 

Leerlingvolgsysteem

Een kind ontwikkelt zich van nature. Ons handelingsgericht werken stimuleert dit proces en biedt mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Door observatie, toetsing en registratie van de basisvaardigheden wordt de ontwikkeling op leergebied van uw kind gevolgd. We hanteren daarbij de normen zoals ze zijn ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Het CITO ontwikkelt toetsen en past reeds bestaande toetsen aan de eisen vanuit het ministerie aan. Cito-toetsen worden op twee vaste momenten in het schooljaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen systematisch bijgehouden door middel van het observatieprogramma Mijn Kleutergroep. In de groepen 8 wordt ook incidenteel het drempelonderzoek afgenomen.

In de groepen 1 t/m 8 wordt een protocol voor dyslexie gevolgd, waardoor leesproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Zo kan al snel een gerichte ondersteuning plaatsvinden. Dit protocol wordt steeds aangepast aan de ontwikkelingen die er zijn op dit gebied.

De leraren volgen tevens de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel gebied.

 • In de groepen 1 en 2 gebeurt dit aan de hand van de doelen op sociaal emotioneel gebied die zijn opgenomen in Mijn Kleutergroep. 
 • In de groepen 3 t/m 8 gebeurt dit door het invullen van signaleringslijsten met behulp van Kanvas en het invullen van een sociogram. 

Door de leerlingen goed te volgen kunnen we de onderwijsbehoeftes van elke leerling zo goed mogelijk in kaart brengen. Deze gegevens worden verwerkt in het groepsoverzicht, waarin alle onderwijsbehoeftes van onze leerlingen staan beschreven. Op basis hiervan clusteren de leraren de leerlingen in de klas, stellen zij doelen op voor de leerlingen en plannen zij gerichte activiteiten per vakgebied. Zo nodig wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Er volgt daarna een toets en/of observatie om na te gaan of de doelstelling bereikt is. De didactische toetsen en de signaleringsmomenten op sociaal emotioneel gebied, die voor alle kinderen tellen, zijn opgenomen in onze toetskalender.

Ondersteuning

Intern Begeleider(Ib-er)
De intern begeleider beheert het leerlingvolgsysteem en ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij alle aspecten van de leerlingenzorg. Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen meerdere keren besproken door de groepsleerkracht en de IBer. Indien nodig vinden aanvullende leerlingbesprekingen plaats. Hierbij worden afspraken gemaakt om de onderwijsbehoeften van het kind af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld extra hulp of de betrokkenheid van externe instanties omvatten.

In ons leerlingvolgsysteem worden de schoolvorderingen van elke leerling vastgelegd. Hiervoor worden diverse gegevens verzameld, zoals verslagen, observaties, rapporten en toetsresultaten.

Het zorgadviesteam
Als onze interne zorg onvoldoende inzicht geeft in de problematiek, kunnen de leerlingen altijd besproken worden met externe hulpverleners.

 • De Begeleider Passend Onderwijs (BPO):
  Een begeleider met expertise vanuit het speciaal onderwijs denkt met ons mee.
 • Ambulante Begeleiding (AB):
  De ambulant begeleider ondersteunt de groepsleerkracht met specifieke expertise, bijvoorbeeld op het gebied van motoriek, spraak- en taalontwikkeling of gedrag.
 • De Jeugdprofessional (CJG):
  De jeugdprofessional is een aanspreekpunt voor zowel school als ouders wanneer er thuisomstandigheden zijn die de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden.

De leerkracht informeert u over al deze ontwikkelingen. Bij extern onderzoek wordt altijd toestemming aan de ouders gevraagd. Na dit onderzoek volgt een gesprek waarin de resultaten gezamenlijk worden besproken.

Dyslexie.
Een bijzondere en complexe vorm van onderwijszorgbehoefte is dyslexie. Om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan, hanteren wij het Dyslexieprotocol. Dit protocol beschrijft hoe leerlingen met spelling- en leesproblemen worden geholpen, met aandacht voor optimale begeleiding door leerkrachten en IB'ers. Ook worden praktische maatregelen genomen zoals vergrote toetsversies, extra tijd bij toetsen, mogelijkheid tot mondelinge toetsen, en incidenteel een aangepaste beoordeling van schriftelijk werk. In sommige gevallen kunnen extra zorgtrajecten of -middelen worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Contact
De groepsleerkracht van uw zoon/dochter is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de ontwikkeling van uw kind. Indien gewenst kan er een gezamenlijk gesprek met de Intern Begeleider (IB'er) worden gepland. Voor vragen of informatie over de leerlingenzorg kunt u ook rechtstreeks bij de IB'er terecht.
Intern begeleider: juf Sandra

Groepsoverzicht

Alle leerlingen hebben hun eigen onderwijsbehoeftes. Sommige leerlingen hebben voldoende aan het reguliere aanbod, andere leerlingen hebben bijvoorbeeld extra verrijking of meer of minder instructie nodig. De leraar verwerkt dit in een zogenaamd groepsoverzicht, waardoor hij van iedereen duidelijk in beeld heeft wat de leerling nodig heeft. In zijn groepsorganisatie houdt hij hier rekening mee en verwerkt hij dit ook in zijn dagplanning, en indien nodig in een individueel plan, om de leerling goed te kunnen begeleiden. Extra ondersteuning biedt hij op deze manier zelf. Dit noemen we basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben echter meer nodig dan de leraar in zijn basisondersteuning kan bieden. In dat geval kan het zijn dat een leraarondersteuner wordt ingezet of dat er een aanvraag wordt gedaan voor lichte ondersteuning. In zo’n geval kan een leerling ook extra begeleiding krijgen, soms ook buiten de groep. Als ouder/verzorger wordt u op de hoogte gebracht van de specifieke onderwijsbehoeftes van uw kind en wordt u op de hoogte gehouden van de begeleiding en zijn ontwikkeling.

Het feit dat uw zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeftes heeft en extra begeleid wordt, wil niet zeggen dat er sprake is van grote leerproblemen. Het zo veel mogelijk voldoen aan de onderwijsbehoeftes van een leerling zorgt er juist voor dat zijn ontwikkeling optimaal is.


 

Passend onderwijs

Meer- en hoogbegaafdheid
Voor sommige leerlingen biedt het reguliere programma niet genoeg uitdaging, ondanks de beschikbare verrijkingsmogelijkheden. Naast ons reguliere onderwijsaanbod kunnen leerlingen met specifieke begaafdheid deelnemen aan de verrijkingsklas. Onder begeleiding van onze talentbegeleider, die gespecialiseerd is in dit vakgebied, werken de kinderen aan projecten en worden ze gecoacht in hun werkhouding.

Toelating tot de verrijkingsklas gebeurt in overleg met het kind, leerkrachten, ouders en de intern begeleider, op basis van vastgestelde criteria zoals beschreven in het protocol voor hoog- en meerbegaafdheid. Het doel van dit programma is het bevorderen van "leren leren" en het stimuleren van een groeimindset. 

School Ondersteunings Profiel (SOP)
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd.
Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het schoolondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Klik hier voor het volledige SOP


 

Rapport onderwijsinspectie

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen bezoekt de inspectie een aantal van de scholen die onder een bestuur valt. De scholen die ze op dat moment niet bezoeken, worden op een andere manier eens in de vier jaar bezocht. Na het bezoek schrijft de inspectie het rapport van bevindingen. Als dit definitief is, krijgt de school een maand de tijd om erop te reageren. Daarna wordt het inspectierapport openbaar. 

Het laatste inspectierapport van De Aventurijn (toen nog De Pontus) kunt u  lezen door op deze link te klikken.