Samen met ouders

De Aventurijn vindt de betrokkenheid van ouders bij de school en haar activiteiten erg belangrijk. Regelmatig doen wij dan ook een beroep op ouders voor hulp bij de door school of de oudervereniging georganiseerde activiteiten. Zonder de hulp van ouders zouden deze activiteiten niet door kunnen gaan. Maar ook bij praktische zaken die de school betreffen is de hulp van ouders onmisbaar.


 

Ouderapp

Goede communicatie en korte lijnen tussen school en ouders vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met een digitale ouderapp. In onze De Aventurijn app kunnen ouders de groep(en) van hun kind(eren) zien met o.a. impressies vanuit de klas of van een activiteit. Daarnaast zijn er nog tal van andere handige functies opgenomen in de app, zoals het plannen van oudergesprekken.

Onze De Aventurijn app is te downloaden in de App Store of via de Google Playstore.


 

Oudervereniging

De ouders van de leerlingen van De Aventurijn, hebben zich verenigd in een oudervereniging. Doel van de vereniging is om de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen. De vertegenwoordiging van de oudervereniging bestaat uit een oneven aantal ouders. Voor wat betreft de samenstelling wordt ernaar gestreefd dat alle groepen vertegenwoordigd zijn. Hierdoor hebben we inzicht in hoe de georganiseerde activiteiten door de kinderen zijn ontvangen en wat er leeft in de verschillende groepen.

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het verzorgen van de diverse activiteiten die op of buiten school worden georganiseerd. Per activiteit verzorgen een aantal ouderverenigingsleden de organisatie. In overleg met het onderwijzend team wordt besproken hoe een activiteit wordt ingevuld. Vervolgens worden alle voorbereidingen door de oudervereniging met behulp van hulpouders getroffen. De gemaakte kosten komen voor rekening van de oudervereniging. Nadat de getroffen voorbereidingen zijn uitgevoerd wordt, afhankelijk van de activiteit, het team door de oudervereniging en de hulpouders ondersteund bij het uitvoeren van de activiteit.

Activiteiten die verzorgd worden door de oudervereniging zijn:

 • Feesten (Sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolfeest/schoolreis)
 • Sport (korfbal, handbal, voetbal, atletiek, sportdag, avond 4-daagse)
 • Sfeer (bijdrage versiergroep) en verzorgen van een attentie voor schoolverlaters
 • Aanschaf luizenzakken en de shirts
 • Schoolfotograaf

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert 1 keer per maand. Voor de planning van de vergaderingen kan de jaarkalender geraadpleegd worden. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, welke op de website worden geplaatst. Ieder jaar in oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het financieel verslag en de begroting worden ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Tevens worden nieuwe leden voor de oudervereniging benoemd.

Lidmaatschap

Alle ouders kunnen lid worden van de oudervereniging “De Aventurijn”. Hiervoor betalen ze een contributie, die vaak met “vrijwillige ouderbijdrage” wordt aangeduid. Lid worden van de oudervereniging is weliswaar vrijwillig, maar wie lid wordt, moet wél de contributie betalen. De contributie wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Na de algemene ledenvergadering worden de ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over de hoogte van het bedrag geldend voor het desbetreffende schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2024-2025 zal rond de € 35,- bedragen. Een oudervereniging valt niet onder de onderwijswetgeving, maar onder het verenigingsrecht. Volgens dit recht bepaalt de algemene ledenvergadering de hoogte en de besteding van de contributie. Ouders die tegen de hoogte en/of tegen de aard van de besteding zijn, moeten dat derhalve in de algemene ledenvergadering kenbaar maken. Uit sociale overwegingen kan een reductie- of kwijtscheldingsregeling worden aanvaard. Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen bestaat een bijzondere regeling via de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente of de leiding van de school.

Informatie?

Heeft u vragen over de oudervereniging, of lijkt het u leuk om bij de OV te komen? Stuur dan een berichtje naar: oudervereniging@kbsdeaventurijn.nl

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat aan een school een medezeggenschapsraad is verbonden. De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. Daarmee levert de MR een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. In de MR zijn zowel de ouders als de leraren vertegenwoordigd. De MR van De Aventurijn bestaat uit drie ouders en drie leraren. Dit aantal is altijd aan elkaar gelijk. Ouders en leraren hebben ook een evenredig stemrecht. De MR heeft vijf bevoegdheden, rechten, waarmee hij invloed kan uitoefenen op het beleid zoals de schoolleiding (het bevoegd gezag) dat wenst uit te voeren, te weten informatierecht, recht op overleg, initiatiefrecht, instemmingsrecht en adviesrecht. Op basis van deze bevoegdheden behoort de schoolleiding de MR onder andere alle informatie te geven die hij nodig heeft voor de vervulling van zijn taak (informatierecht) en behoort het bevoegd gezag met de MR te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben (recht op overleg). Daarnaast kan de MR over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen doen aan de schoolleiding (initiatiefrecht). In een aantal gevallen moet de schoolleiding, alvorens een beleidsbeslissing te nemen, advies vragen aan de MR (adviesrecht) en in weer andere gevallen heeft de schoolleiding zelfs de instemming van de MR nodig alvorens een besluit kan worden uitgevoerd (instemmingsrecht). De schoolleiding mag in het laatste geval het besluit niet uitvoeren als de instemming van de MR ontbreekt.

Concreet betekent dit dat in de MR bijvoorbeeld gesproken wordt over: 

 • de besteding van het ter beschikking staande geld
 • de kwaliteit van het onderwijs - het vaststellen van de vakanties en vrije dagen 
 • inschrijving en toelating van leerlingen - groepsindeling 
 • de wijze waarop invulling gegeven wordt aan tussenschoolse opvang.

MR en de achterban

In de MR hebben vertegenwoordigers van ouders en leraren zitting. De personeelsgeleding van de MR stemt hun standpunt in de MR regelmatig af met alle leraren in het teamoverleg. De oudergeleding heeft op diverse manieren contact met de ouders die zij vertegenwoordigen:

 • in de nieuwsbrief wordt nieuws uit de MR-vergaderingen, dat van belang is voor de ouders, expliciet genoemd;
 • de oudergeleding is persoonlijk of via de mail bereikbaar voor alle ouders, die op deze manier hun vragen of wensen kenbaar kunnen maken aan de MR. 

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Naast de onderwerpen die hierboven reeds genoemd zijn worden ook ingezonden brieven van ouders op de vergadering besproken. Daarnaast komen ook onderwerpen die ouders of leraren ter ore zijn gekomen of die ze zelf hebben geconstateerd aan de orde. Wat behandeld is in de vergadering, wordt vastgelegd in notulen. Deze notulen worden op de website van de school gepubliceerd.

Contact

De MR heeft een eigen mailadres, namelijk mr@kbsdeaventurijn.nl. Hier kunnen vragen, brieven, wensen naartoe gestuurd worden. Daarnaast is het mogelijk om een MR-lid persoonlijk te benaderen. De namen van de MR-leden staan in de schoolgids vermeld.