Visie en missie


MissieVisie

KBS De Aventurijn is een katholieke school voor basisonderwijs. Vanuit deze christelijke levensvisie is de school in principe toeganke­lijk voor alle leerlingen ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging. Wij leren de leerlingen dat er een veelheid van opvattingen bestaat, dat wij respect voor elkaar moeten opbrengen en dat wij met verschillen om moeten leren gaan.

Op KBS De Aventurijn ontwikkelen leerlingen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Op onze school telt elk talent, word je gezien en mag je zijn wie je bent. Het behoud van authenticiteit speelt daarbij een belangrijke rol.

Het onderwijs op KBS De Aventurijn is letter en figuurlijk in beweging. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door goed samenspel waarbij leerkrachten, leerlingen, ouders, methodes en deskundige instanties een belangrijke rol spelen.

We stemmen het onderwijs op KBS De Aventurijn zo goed mogelijk op de ontwikkeling van de leerlingen. Bij het verlaten van de basisschool zijn onze leerlingen toegerust met een breed scala aan kennis en vaardigheden om met een gezonde kritische blik op de maatschappij en met zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan.

We creëren een sfeer die zoveel mogelijk veilig en vertrouwd is, zodat elk kind tot zijn recht komt. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. We vertellen de leerlingen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. 

Onze kernwaarden daarbij zijn:

Veiligheid
Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke voorwaarden om jezelf te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving.

Zelfredzaamheid
Letterlijk betekent zelfredzaamheid Het vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen www.woorden.org). Het is belangrijk dat leerlingen in spel- en werksituaties met elkaar en met anderen leren omgaan, respect opbrengen voor andere meningen en opvattingen en elkaar de ruimte geven. Voor het aanleren van gedragingen en het bevorderen van probleemoplossend denken hanteren wij de Kanjermethode. Dit houdt in dat we werken en handelen volgens de Kanjergedachte.

Sportief en gezond
Op onze school wordt actief geleerd. Er is aandacht voor spelend en bewegend leren Het leren wordt voor leerlingen een stuk leuker wanneer er elementen van spel en/of beweging worden toegepast. Dit heeft een positieve invloed op belangrijke hersenactiviteiten en leerprestaties. Ook is het goed voor de sociale ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken coöperatief leren, samen spelen, doelen stellen en met winst en verlies omgaan.

Betrokkenheid
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen leren vanuit een betrokken werkhouding. Een hoge betrokkenheid zorgt voor betere leerprestaties en leerplezier. Daarnaast hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid, omdat we weten dat deze betrokkenheid de ontwikkeling van het kind ten goede komt.

Authenticiteit
KBS De Aventurijn streeft ernaar een plek te zijn waar iedereen authentiek kan zijn. Authenticiteit maakt het mogelijk om te functioneren op eigen niveau met een groot gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. We vinden het belangrijk dat iedereen op school op een respectvolle en persoonlijke manier benaderd wordt. Hoe beter de leerlingen, de ouders en wij elkaar kennen, hoe beter we gezamenlijk in staat zijn het onderwijs in te richten naar behoeften.